top of page

Kev Pab rau cov neeg Hmoob

Kev Pab rau cov neeg Hmoob - Bolton Refuge House, Inc
00:00 / 00:00

Bolton Refuge House yog ib lub koom haum uas pab txhua tus tib neeg uas raug tsim txom. Xws li: mag ntaus, mag quab yuam ua plees ua yis, thiab koj tus txiv los koj tus poj niam hais lus saib tsis taus koj. Yog tshwm sim li no lawm, hu tuaj rau peb lub koom haum. Peb yuav pab tau koj. Peb lub koom haum yuav pab koj daws koj txoj kev nyuaj siab. Peb muaj ntau hom kev pab txhawb nqa neeg, xws li: nrog koj tham seb koj yuav ua li cas rau koj thiab koj tsev neeg, pab nrhiav kev nyab xeeb rau koj thiab koj cov me nyuam, thiab qhia koj txog kev pab txhawb nqa rau koj tus kheej. Peb thov kom koj tsis txhob txhawj txog thaum koj tham nrog peb tag lawm vim hais tias, peb yeej tsis mus qhia neeg sab nrauv. Ib puas tsav yam uas peb tham yuav nyob rau hauv peb lub koom haum no xwb.

Yog koj xav sau ntawv rau peb, peb tus neeg Hmoob ua hauj lwm ntawm no mam teb koj. Yog koj xav tau kev pab, los yog koj xav tham rau ib tug neeg Hmoob ua hauj lwm ntawm peb, ces hu rau 715.834.9578.

Hmong Advocacy

Bolton Refuge House creates safe space through programs and services for all individuals impacted by domestic violence and sexual assault, and advocates for social change. Bolton Refuge House provides various services including legal advocacy, children’s advocacy, court accompaniment, personal advocacy, safety planning, support groups, information and referrals, and much more. Our goal is to provide options, resources, information, and referrals to aid individuals in gaining self-sufficiency. All services are confidential and at no cost to the individual.

Message sent.

sau ntawv rau peb
bottom of page